Historia koła łowieckiego
"Ponowa w Gdyni"

Koło Łowieckie „PONOWA w Gdyni” powstało 02.10.1973 roku w wyniku podziału dokonanego przez członków Koła Łowieckiego „Nadmorskie” w Gdyni. Inicjatorami powstania Koła byli Kol. Tomasz WRÓBLEWSKI, Kol. Jerzy GAŁASZEWSKI, Kol. Tadeusz BRODOWSKI, Kol. Tadeusz KRAJEWSKI, Kol. Franciszek CIĘGLEWICZ, Kol. Andrzej KOKOT, Kol. Ryszard PAWLINA, Kol. Stanisław ŻELICHOWSKI.

Na zebraniu organizacyjnym w dniu 02.10.1973 roku wybrano pierwszy Zarząd Koła „PONOWA” bo taką początkowo nazwę Koło nosiło.
W skład Zarządu weszli:

Komisja Rewizyjna Koła została powołana w składzie: Deklarację o wstąpieniu do Koła Łowieckiego złożyli następujący Koledzy: Pierwszy Statut Koła opracował Kol. Jerzy GAŁASZEWSKI.
Od 1996 roku Koło nosi nazwę Koło Łowieckie „PONOWA w Gdyni”

W początkowych latach istnienia Koło dzierżawiło obwód nr 197 ( aktualnie nr 8 CHOCZEWO) o powierzchni 3380 ha z tego 960 ha lasów. W pierwszym roku gospodarowania w obwodzie pozyskano:
1 byka,1 łanię, 4 rogacze, 3 kozy, 2 koźlęta, 9 dzików, 19 lisów, 28 zajęcy, 7 jastrzębi, 7 wron, 14 srok.
Obwód był wyposażony w następujące urządzenia łowieckie:
- paśniki dla zwierzyny grubej – 5 sztuk;
- lizawki -10 sztuk;
- ambony – 3 sztuki.

Od dnia 31.05.1975 roku Kolo dzierżawiło obwód nr 97 ( aktualnie nr 96 DZIEMIANY) o powierzchni 4300 ha. Obwód ten był wyposażony w następujące urządzenia łowieckie:
- paśniki dla zwierzyny grubej – 15 sztuk;
- lizawki – 10 sztuk;
- ambony – 1 sztuka.
W pierwszym roku gospodarowania w tym obwodzie pozyskano:
1 łanię, 4 rogacze, 6 kóz, 2 koźlęta, 3 dziki, 9 lisów, 2 kuny, 61 zajęcy, 15 królików.

W następnych latach sukcesywnie powiększano stan posiadania urządzeń łowieckich, wyposażając obwody w nowe paśniki dla zwierzyny grubej, paśniki dla zajęcy, budki dla kuropatw, ambony i zwyżki.

Aktualnie Koło dzierżawi dwa obwody – obwód nr 8 CHOCZEWO i nr 96 DZIEMIANY. Obwody te są prawidłowo zagospodarowane i wyposażone w urządzenia łowieckie. W obwodzie nr 96 znajduje się 12 paśników, 50 lizawek, 24 ambony. W obwodzie nr 8 znajduje się 6 paśników, 24 lizawki, 24 ambony. Ponadto w obwodzie nr 96 Koło utrzymuje poletka żerowe o łącznej powierzchni 1,77 ha oraz pasy zaporowe o łącznej długości 9,065 km. W celu poprawienia bazy pokarmowej dla zwierzyny Koło uprawia około 3 ha łąki a od 2007 roku na dzierżawionych polach uprawiana jest kukurydza i topinambur.
Niezależnie od tego w okresach trudnych dla zwierzyny w paśnikach wykładana jest karma w ilościach umożliwiających utrzymanie dobrej kondycji zwierząt bytujących w obwodach. Dużą wagę przywiązuje się do zwalczania nadmiernej ilości drapieżników. W minionych latach w celu poprawy stanu ilościowego i jakościowego drobnej zwierzyny Koło podejmowało działania takie jak wpuszczanie do obwodu bażantów i kuropatw.
W okresie 35 lat istnienia Kola pełne zaangażowanie kolejnych Zarządów i kolegów myśliwych w sposób decydujący przyczyniło się do znacznego wzrostu nasycenia łowisk zwierzyną i do zwiększenia pozyskania zwierzyny grubej. Przeciętne 6-7 krotne zwiększenia pozyskania w stosunku do pierwszego roku gospodarowania w obwodach musi zasługiwać na uznanie.

W 1985 roku rozpoczęto starania o pozyskanie przez Koło własnego domu myśliwskiego, w tym celu powołano komitet budowy domu myśliwskiego. W skład komitetu weszli: Kol. Jerzy GAŁASZEWSKI, Kol. Jan SPOREK, Kol. Klemens RAMBOWSKI. Dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich członków Koła działania te zakończyły się sukcesem. Od 1997 roku Koło posiada własny dom myśliwski, który nosi nazwę „HUBERTOWKA”. Dom ten znajduje się w obwodzie nr 96 DZIEMIANY. W czasie obchodów 30 lecia założenia Koła dokonano uroczystego odsłonięcia Pomnika upamiętniającego lata istnienia Koła.

W Kole przestrzegane są tradycje i zwyczaje łowieckie, organizowane są uroczyste polowania HUBERTOWSKIE i wigilijne, dla nowo wstępujących myśliwych organizowane są uroczyste ślubowania i jak im Bór zdarzy to pasowania na Nemroda. Prowadzone są też działania w zakresie upowszechniania tradycji i kultury łowieckiej. Przy każdej nadarzającej się okazji Koło współpracuje z okolicznymi szkołami. Członkowie Koła chętnie uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą i prowadzą pogadanki na tematy łowieckie. Koło udzielało również pomocy klubowi sportowemu dofinansowując zakup sprzętu sportowego dla najmłodszych sportowców, było również fundatorem nagród dla młodzieży uczestniczącej w konkursach przyrodniczych organizowanych przez instytucje użytku publicznego.

Od wielu lat członkowie Koła udostępniają swoje trofea na wystawę łowiecką organizowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w CHOCZEWIE.

Działalność Koła i jego członków na rzecz ochrony przyrody i rozwoju polskiego łowiectwa zostało dostrzeżona przez władze Polskiego Związku Łowieckiego, co znalazło swoje odzwierciedlenie w nadawanych członkom Koła odznaczeniom łowieckim. W trzydziestopięcio letniej historii Koła nasi członkowie zostali wyróżnieni pięcioma Złotymi Medalami Zasługi Łowieckiej, siedmioma Srebrnymi Medalami Zasługi Łowieckiej, i dziewięcioma Brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej.

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła, możliwe jest nadawanie najbardziej zasłużonym członkom Koła tytułu Honorowego Członka Koła Łowieckiego „PONOWA w Gdyni”. Jedynym członkiem Koła, któremu ten tytuł nadano jest śp. Kol. Jerzy GAŁASZEWSKI. Kolega Jerzy GALASZEWSKI był członkiem PZŁ od 1952 roku ale przygodę z łowiectwem rozpoczął w 1942 roku na Syberii, dokąd był zesłany w 1940 roku, w Zarządzie Koła pełnił wszystkie funkcje, był świetnym strzelcem, wielokrotnie reprezentował Koło i Zarząd Wojewódzki na zawodach strzeleckich, posiadał uprawnienia sędziego strzelectwa sportowego. Był doskonałym myśliwym chętnie dzielącym się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami.Opracował
Kol. Jacek ŻUK